نشانی دفتر : ايران ، قم ، خيابان إرم ، حسينيه امام صادق (علیه السلام)

تلفن : 37743538-25-0098

فاكس :37747557-25-0098

 ص. پ : قم 4343/37185

تماس با مدیریت سایت Info@rohanibook.com:

پست الکترونیکی ویژه ی تماس سایت ها و خبرگزاری ها:  imamrohani@gmail.com

کلیه حقوق این پایگاه برای دفتر حضرت آیت ا لله العظمی روحانی محفوظ است