مشخصات کتاب

امر به معروف و نهی از منکر، برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادقجلد:1نویسنده:آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی نامعلوم:خواجه زاده، اسماءناشر:مهر أمیر المؤمنین علیه السلاممحل نشر:قمسال نشر:1391

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای دفتر حضرت آیت ا لله العظمی روحانی محفوظ است